Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KAPPERSMERKEN.NL

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
a. wij: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kappersmerken.nl gevestigd aan de Klokhoek 14 te Leusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32109446;
b. jij: het bedrijf dat dan wel de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep op zijn bedrijf die met ons een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en ons;
d. website: de website www.kappersmerken.nl waar jij producten bij ons kan bestellen.

2. Algemeen

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

2.2.  Jouw eventuele aanwezige inkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3.  Wij hebben het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is de versie van de algemene

voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

2.4.  Indien wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat

de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Aanbod

3.1.  Ons aanbod is vrijblijvend.

3.2.  Acties gelden zolang de voorraad strekt.

3.3.  Kennelijke fouten of verschrijvingen in ons aanbod, op de website of in e-mailberichten binden ons niet.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.  De overeenkomst komt tot stand nadat:
a.jij via de e-mail, mondeling of via een bestelformulier een bestelling bij ons geplaatst hebt; of b.jij het gehele bestelproces via de website succesvol hebt doorlopen.

4.2.  De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat jij tijdens het bestelproces hebt aangeklikt dat jij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

4.3.  Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, sturen wij jou een bevestiging via de e-mail. Indien jij geen bevestigingse-mail hebt ontvangen of indien de bevestigingse-mail jouw bestelling niet correct weergeeft, dan dien jij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met onze klantenservice.

5. Annulering

5.1.  Heb jij een artikel uit voorraad besteld, dan kan jij, voordat wij een aanvang hebben gemaakt met de levering, de bestelling kosteloos annuleren.

5.2.  Heb jij een artikel niet uit voorraad besteld en jij annuleert de bestelling, dan wordt in overleg met jou annuleringskosten aan jou in rekening gebracht.

6. Account

6.1. Op de website kan jij een account aanmaken. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het
geheimhouden van jouw inlogcodes. Indien jij constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van jouw inlogcodes, dan moet jij ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7. Prijzen

7.1.  De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten.

7.2.  Wij hebben het recht onze prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

7.3.  Prijzen kunnen elke nacht worden aangepast, de prijs van gisteren geeft geen recht op de zelfde prijs op een later tijdstip.

 

8. Leveringstermijn

8.1.  Een vermelde leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.

8.2.  In het geval dat een met jou overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een

gebeurtenis, die in feite buiten onze macht ligt en niet aan ons doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

8.3.  Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

9. Levering

9.1.  Jij kan de bestelling bij ons ophalen, de bestelling wordt via de post verstuurd of wij bezorgen de bestelling persoonlijk.

9.2.  Jij dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten afgeleverd dienen te worden goed bereikbaar is.

9.3.  Wij zijn gerechtigd in gedeeltes te leveren of alles vast te houden en in 1x te leveren zodra alles op voorraad is.

9.4.  Wordt de bestelling naar jou opgestuurd, dan dien jij goed te controleren bij het in ontvangst nemen van het pakket

of het pakket geen transportschade heeft. Teken jij voor ontvangst van het pakket, dan ga jij akkoord met de

toestand van het pakket.

9.5.  Het risico van de producten gaat op jou over op het moment dat de producten aan jou of aan een door jou

aangewezen derde zijn geleverd.

9.6.  Jij bent zelf verantwoordelijk voor alle invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen m.b.t. de producten.

10. Jouw verplichtingen

10.1.  Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons ter beschikking worden gesteld.

10.2.  Van de producten die jij bij ons hebt gekocht mag maximaal 10% online worden verkocht. De overige 90% van de producten die jij bij ons hebt gekocht, moet jij binnen jouw eigen bedrijf gebruiken of in jouw fysieke bedrijf verkopen. Alle bij ons bestelde producten die jij online doorverkoopt dienen door jouw klanten kosteloos binnen 14 dagen geretourneerd te kunnen worden, waarbij de retourkosten voor jouw rekening komen.

Door een professionele fotograaf dienen foto’s te worden gemaakt van de producten voor de webshop.

Jouw webshop dient te beschikken over een klantenservice die binnen 24 uur reageert.

10.3.  Indien jij niet, niet tijdig of niet naar behoren aan jouw contractuele verplichtingen of jouw verplichtingen die

voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens ons handelt, dan dien jij alle schade te vergoeden die wij daardoor lijden of hebben geleden.

11. Montage

11.1.  Verzorgen wij de montage van de producten, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.

11.2.  Jij dient ervoor zorg te dragen dat wij tijdig toegang hebben tot de locatie waar de producten gemonteerd dienen te worden.

11.3.  Jij staat ervoor in dat de locatie geschikt is voor de montage van de producten.

11.4.  Jij stelt ons in staat de montagewerkzaamheden ongestoord, op een goede veilige manier tijdig, volledig en

conform de overeenkomst uit te kunnen voeren.

12. Betaling en facturatie

12.1.  De bestelling die via de website geplaatst is, kan middels de beschikbare betaalmogelijkheden betaald worden.

12.5.  Onze directie bepaalt welke betalingswijze voor jou geldt. De betalingswijze kan op ieder moment door onze

directie gewijzigd worden.

12.8.  Een bestelling wordt pas gecrediteerd indien met onze toestemming producten zijn teruggestuurd conform de retourvoorwaarden en wij de producten hebben ontvangen.

12.9. Zendingen worden pas verstuurd als ze betaald zijn.


13. Eigendomsvoorbehoud

13.1.  Alle geleverde en nog te leveren producten blijven onze eigendom, totdat alle vorderingen die wij op jou hebben of zullen verkrijgen volledig zijn betaald.

13.2.  Zolang de eigendom van de producten niet op jou is overgegaan, mag jij de producten niet: a. verpanden;

b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;

c. buiten jouw normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

13.3.  Jij bent verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige

zorgvuldigheid te bewaren. Jij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van jou verwacht mag worden om

onze eigendomsrechten veilig te stellen.

13.4.  Indien jij jouw verplichtingen niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst,

uit welken hoofde dan ook, dan zijn wij gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

13.5.  Indien wij gebruik wensen te maken van ons recht, zoals omschreven in dit artikel, dan ben jij verplicht ons toegang te verlenen tot alle locaties waar onze producten zich bevinden.

14. Klachten

14.1.  Jij bent verplicht de bestelling direct bij aflevering te controleren. Jij moet controleren:
a. of de juiste producten zijn geleverd;
b. of het juiste aantal producten is geleverd;
c. of de producten geen zichtbare gebreken bevatten.

14.2.  Is de geleverde bestelling niet correct of volledig of bevat een product zichtbare gebreken, dan dient jij dat binnen 48 uur na de levering telefonisch of via de e-mail aan ons kenbaar te maken.

14.3.  Een gebrek aan een product geeft jou niet het recht de gehele bestelling, waarvan het product deel uitmaakt, te weigeren.

14.4.  Klachten schorten jouw betalingsverplichting niet op.

15. Garantie

15.1.  Op de geleverde producten wordt een garantie verleend van 12 maanden, tenzij anders is aangegeven. Dit betekent dat indien het product binnen 12 maanden na de levering kapot gaat en de garantieclaim door ons wordt aanvaard, naar onze keuze, wij het product (laten) repareren, een nieuw product leveren of de aankoopprijs van het product crediteren.

15.2.  Geen garantie wordt verleend op mesbladen en snijbladen van scharen en op tondeuse mesbladen.

15.3.  Om te onderzoeken of wij de garantieclaim accepteren, dien jij het defecte product naar ons terug te sturen conform de retourvoorwaarden.

15.4.  Indien bij het onderzoeken van de garantieclaim blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan

wordt de garantieclaim afgewezen:
a. het product niet is gebruikt of niet is onderhouden overeenkomstig de gebruiksaanwijzing;
b. schade aan het product veroorzaakt is door vernieling.

16. Klantenservice

16.1. Voor vragen over de bestelling, het indienen van een klacht of een beroep doen om de garantie, kan de klant contact opnemen met onze klantenservice. Onze klantenservice is op de volgende wijzen bereikbaar:
a. via het telefoonnummer 033-4946688;
b. via het e-mailadres [email protected].

17. Aansprakelijkheid en verjaring

17.1.  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

17.2.  De inlichtingen die op de website voorkomen, kunnen onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Wij zijn niet

aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.

17.3.  Wij kunnen niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect

gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten onze macht ligt en aldus niet aan ons doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18;
b. enige daad of nalatigheid aan jouw kant.

17.4.  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade doordat wij zijn uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

17.5.  De kleuren die te zien zijn op jouw beeldscherm kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

17.6.  Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het geleverde product.

17.7.  Wij zijn niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

17.8.  Indien jij of een derde wijzigingen aanbrengt in het geleverde product, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

17.9.  Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

17.10.  Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder de verzekering valt,
dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17.11.  Vorderingsrechten vervallen na 1 jaar.

18. Overmacht

18.1. Is er sprake van overmacht, dan kunnen wij niet verplicht worden om de overeenkomst na te komen en zijn wij niet aansprakelijk voor schade die jij door de overmachtssituatie lijdt of hebt geleden. Onder overmacht
wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van ons of van een ingeschakeld transportbedrijf; vervoersbelemmeringen; diefstal; weersinvloeden; werkstakingen; hackersactiviteiten; rellen, oorlog en terrorisme; verkeersstoringen; ex- en importverboden; brand; internetstoring; storing in het e-mailverkeer; stroomstoring; overheidsmaatregelen.

19. Opschorting en ontbinding

19.1.  Wij zijn gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst wij ter kennis zijn gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij jouw verplichtingen niet zal nakomen.

19.2.  Wij zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en jij geen gehoor hebt gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

19.3.  Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

19.4.  Wij zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij surseance van betaling verzoekt of deze aan jou wordt verleend, ingeval jij failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval jij niet in staat bent aan jouw schulden te voldoen of jij overgaat tot beëindiging of liquidatie van jouw bedrijf.

19.5.  Indien wij tot opschorting of ontbinding overgaan, zijn wij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

20. Intellectuele eigendomsrechten

20.1.  Jij dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

20.2.  Zonder onze voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming mag jij geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die op de website staan kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

20.3.  Jij dient onze merkrechten en de merkrechten van onze leveranciers te allen tijde te respecteren.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1.  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

21.2.  Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar wij gevestigd zijn.

Bij vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden kun je altijd contact opnemen met [email protected].